VÌ CHÚNG SANH, PHẬT THỊ HIỆN

 

Nhìn cõi sa bà quá khổ đau
Sinh linh chẳng biết xót thương nhau
Yếu thua, mạnh được tương tàn mãi
Gieo rắc càng thêm lắm khổ sầu,

Bàng sanh, động vật đến côn trùng,
Úy tử tham sinh đặc tính chung
Sinh mạng muốn đâu ai cướp đoạt
Chỉ mong cuộc sống được ung dung,

Khốn nỗi luân hồi nghiệp lún sâu
Trả vay, vay trả hận thù nhau
Oan gia chỉ cột mà không cởi
Quả báo bao giờ dứt được đâu,

Đức Phật nặng lòng thương chúng sinh
Sa bà thị hiện cứu sinh linh
Chỉ đường vạn loại lo tu tỉnh
Cứu khổ ban vui, chính tự mình,

Ngài phán rằng ta Phật đã thành
Tương lai là Phật, nếu sinh linh
Theo lời ta dạy lo tu học
Vạn pháp do tâm tạo nghiệp lành,

Ta kỷ niệm ngày Phật Đản sanh
Hãy noi gương sáng bậc Cha lành
Tu tâm sửa tánh sao cho xứng
Phật tử thuần thành, chẳng hổ danh .

Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TU TÂM, SỬA TÁNH

 

Vô minh che lấp trí mờ
Tham, sân, ích kỷ, nghi ngờ xưa nay
Chấp thường, chấp đoạn thân này
Ngã, nhân, bỉ, thử, dở, hay, sang, hèn
Trọng, khinh, đố kỵ, ghét ghen
Con người đã tạo bao phen thảm sầu
Mưu thâm, kế độc hại nhau
Thỏa lòng tự ái, đào sâu hận thù
Biết đâu nẻo chánh, đường tu
Giả danh, giả tướng quá mù sang mưa
Miệng ngoài thơn thớt đẩy đưa
Mà trong nham hiểm, có thừa mưu gian
Hòng che mắt kẻ bàng quan
Lâm chung quả báo, thoát nàn được chăng ?
Lời răn Phật đã dậy rằng
Nhân nào quả nấy, không tăng giảm gì
A lại gia thức đã ghi
Ác giả ác báo, thiện thì thiện lai
Đôi lời nói nhỏ cùng ai
Tu tâm sửa tánh kẻo hoài tấm thân
Một mai từ giã cõi trần
Chỉ còn nghiệp quả từ nhân kiếp này
Muốn khi nhắm mắt xuôi tay
Người người thương cảm trong ngày chia ly
Thành tâm cầu Phật hộ trì
Tây phương cực lạc được thì vãng sanh
Sinh tiền tích đức tu hành
Đừng làm việc ác, chớ sanh lòng tà .

Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP

 

Sống mà giải đãi buông lung
Mặc cho ngũ dục ung dung lộng hành
Tham tài, hiếu sắc, háo danh
Thích ăn, khoái ngủ,lòng lành thì không
Ấy là mình tự chất chồng
Làm cho ác nghiệp thêm đông ,thêm dầy
Muốn mong xả bớt nghiệp này
Tu, hành nghiêm chỉnh, chuyển xoay dễ dàng
Tam quy, ngũ giới mở đàng
Thập thiện, Bát chánh đạo vàng sáng soi
Pháp môn Tịnh Độ hãy noi
Tướng, tâm đồng nhất xét soi chính mình
Tu là tự sửa thực tình
Thân chùa, tâm chợ, khó thành quả tu .

Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TỰ THẮNG MỚI KHÓ

 

Chiến trường thắng địch tuy là khó
Chưa khó bằng khi tự thắng mình
Ngũ dục hằng ngày luôn cám dỗ
Nhụt dần nghị lực bởi vô minh,

Nếu chưa tư thắng nổi mình
Ấy là còn bị vô minh che mờ
Xét từ kẽ tóc chân tơ
Hãy nên tự kiểm xưa giờ xem sao
Xem ưu khuyết điểm chỗ nào
Khen, chê lời tiếng ra vào xưa nay
Khi nghe chê dở, khen hay
Tự mình đánh giá, đúng vầy hay không
Tiếng chê, ta chớ phiền lòng
Lời khen cũng chớ vội phồng mui lên
Giữ cho tâm tịnh, trí yên
Lửa sân vừa bốc, ta liền dập ngay
Tập dần tự chế mỗi ngày
Thử đem địa vị mình thay chỗ người
Để mà ứng xử với đời
Nếu mình là họ, ta thời sao đây ?
Đúng sai sẽ thấy rõ ngay
Tại ta hay họ, việc này xẩy ra
Một lòng tự trọng, vị tha
Cái tâm ích kỷ dần dà sẽ vơi
Cái TA giá sẽ rất hời
Việc chung mới đáng để người quan tâm .

Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TÍN, NGUYỆN, HẠNH

 

Kiếp người trong cõi sa bà
Sinh, già, bệnh, chết, ai mà khỏi đâu
Nên cần nghĩ đến thân sau
Chết là kiếp khác bắt đầu ta đi
Xuôi tay mang được những gì
Phải chăng nghiệp quả, luôn thì theo ta
Hoành siêu tam giới, thoát ra
Về nơi Tịnh Độ, hay là về đâu ?
Tự mình chuẩn bị cho mau
Kẻo lâm chung, biết nơi đâu mà về
Khi tâm chưa giác, còn mê
Tam đồ ác đạo lạc về rồi sao ?
Nhân ,Thiên, Bồ Tát dù cao
Chưa là Phật cảnh, ai nào muốn đi
Bổn Sư lòng đại từ bi
Muốn ta thành Phật, cũng y như Ngài
Chúng sanh là Phật vị lai
Nếu ai tin chắc lời Ngài, quyết tu
Cõi trần giả huyễn phù du
Mau mau tỉnh mộng, kíp tu chớ chầy
Thân người có được kiếp này
Lục căn đầy đủ, là may vô cùng
Tư lương ba món viên dung
Là nhờ Tam Bảo vô cùng vị tha
Đã cùng cứu độ chúng ta
Mau mau thoát khỏi sa bà trầm luân
Nếu ta tự biết thương thân
Tín sâu, nguyện chắc, hạnh cần tinh chuyên
Bạn đồng tu trợ thêm duyên
Di Đà Lục Tự niệm chuyên đêm ngày
Lần lần buông xả từ nay
Giải oan cát kết, bớt gây não phiền
Siêng năng cùng tới cửa thiền
Tu tâm, tu tánh, cần chuyên tụng trì
Hành trang chuẩn bị chuyến đi
Về nơi Tịnh Độ, hạn kỳ từ đây .

Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TRI TÚC, THIỂU DỤC

 

Phiền não vì chưng chấp trước nhiều
Tâm còn thanh thản được bao nhiêu
Khi thì vương vấn điều ganh ghét
Lúc lại tơ vương chuyện mến yêu
Thắc mắc người kia từ sáng sớm
Nghi ngờ kẻ nọ tới ban chiều
Lợi danh tính quẩn lo quanh mãi
Ai lắm nhu cầu, tự tại tiêu .

08-01-2016 TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

THÁNG BẨY NGÀY RẰM XÁ TỘI VONG NHÂN

 

Sau ba tháng an cư kiết hạ
Chư Tăng Ni thanh tịnh thân tâm
Đến rằm tháng bảy mỗi năm
Vu Lan Bồn tiết, thành tâm nguyện cầu
Hiệp nguyện lực nhiệm mầu khôn tả
Cầu hương linh tất cả vãng sinh
Vong hồn từ cõi u minh
Được nhờ nguyện lực chí thành mà siêu
Tự giác ngộ những điều sai trái
Vì vô minh mắc phải lâu nay
Luân hồi đức mỏng tội dầy
Gây nhiều ác nghiệp, từ nay xin chừa
Biết sám hối ngăn ngừa tội ác
Có thành tâm tự giác giác tha
Vén vô minh, tỏ chánh tà
Nguyện xin tự độ, độ tha sau này
Chuyện nhân quả, trả vay vay trả
Biết tu tâm buông xả lần lần
Không gây oán, tạo nhiều ân
Khác nào công nợ trả lần cũng xong
Tâm thanh thản khi không ác nghiệp
Thân ngục tù chuyển kiếp đầu thai
Được rời địa ngục ra ngoài
Phần nhờ nguyện lực quý ngài độ tha
Nhưng chính vẫn do là tự lực
Tự cùng tha hợp sức mà thành
Tâm thành sẽ được siêu sanh
Vong nhân được xá tội tình từ đây .

Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

RÁNG TU

 

Hãy ráng tu đi để họa may
Về già theo Phật đến phương Tây
Nơi này chắc hẳn là thanh thản
Không lợi, không danh chẳng đọa đày

Ở cõi sa bà ôi chán quá !
Vì danh vì lợi họ hăng say
Hại nhau bằng đủ trò thâm độc
Người thế lòng trơ tựa cỏ cây !

Giục bị xui nguyên tạo bất hòa
Tựu trung chỉ vị cái riêng ta
“Cái ta” trên hết, “Ta” quan trọng
Chẳng kể người gần hoặc kẻ xa

Tâm Phật hình như đã vắng rồi
Chỉ còn quỷ dữ ngự mà thôi
Tham lam ích kỷ thêm tàn nhẫn
Gây đủ đau thương ở cõi đời !

Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

PHẬT PHÁP LÀ GÌ ?

 

Không ai hiểu được từ đâu
Bố Đại Hoà Thương lâu lâu qua đường
Miệng cười hoan hỷ la thường
Trên vai một đẫy, dặm trường tới lui
Một đàn trẻ nhỏ đùa vui
Theo sau tiếng nói giọng cười líu lo
Một hôm có kẻ tò mò
Đến gần Hòa Thượng nhỏ to mấy lời
Xin Thầy giải thích dùm tôi
Thưa rằng Phật Pháp khúc nhôi là gì ?
Hòa Thượng hành động tức thì
Buông ngày cái đẫy, để y trên cầu
Ngồi thiền, chẳng nói một câu
Người kia thấy vậy lại mau mở lời
Xin Thầy giải thích dùm tôi
Biết rằng Phật Pháp trên đời là chi ?
Hòa Thượng đứng phắt dậy đi
Khoác theo cái đẫy tức thì lên vai
Nhẩn nha từng bước khoan thai
Làm như chẳng biết có ai hỏi mình
Người kia chợt thấy bất bình
Hỏi Thầy, Thầy lại làm thinh mới kỳ
Nhưng rồi chợt ngộ tức thì
Một là buông xả những gì quanh ta
Phát Bồ đề Tâm, tựa Phật Đà
Tu hành tự giác, giác tha vẹn toàn
Hai là chuyên chở, vác mang
Năng dung những chuyện vô vàn khó khăn
Thì ra Thầy đã ân cần
Dùng ngay động tác bản thân trả lời
Thật cao siêu, thật tuyệt vời
Hóa thân của Phật ra đời tương lai . *

Minh Tâm Cư Sĩ

*Hóa thân của Đương Lai Hạ Sanh
Di Lạc Tôn Phật .

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

NHÂN QUẢ

 

“Yếu tri tiền thế nhân
Kim sanh thọ giả thị
Yếu tri hậu thế quả
Kim sanh tác giả thị “

Phỏng dịch :

“Hãy nhìn cuộc sống đời này
Biết ngay kiếp trước dở hay thế nào
Muốn hay hậu kiếp ra sao
Thì nhìn hành động thế nào đời nay”

Thiện nhiều phước báo cao dầy
Ác nhiều quả báo đắng cay khôn lường
Nếu chưa ra khỏi sáu đường
Luân hồi nghiệp báo vấn vương theo hoài
Ta đang sống cõi trần ai
Gieo nhân gặt quả không ngoài thế gian
Lấy ân trả oán, oán tan
Lấy oán trả oán, oán càng thêm cao
Oán thù truyền kiếp rồi sao ?
A tì địa ngục cùng vào với nhau
Dù cho kẻ trước người sau
Nhân nào quả nấy, chẳng mau thì chầy
Thân người có được kiếp này
Ấy là ta có dịp may tu hành
Làm lành, lánh dữ cho nhanh
Đoạn trừ ác nghiệp, chớ sanh hận thù
Pháp môn Tịnh Độ siêng tu
Chuyên cần niệm Phật, công phu đêm ngày
Mới mong xả báo thân này
Tây phương Tịnh Độ, có ngày vãng sanh .

Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

THẾ LỰC KIM TIỀN

 

Tệ bạc theo mi đó hỡi tiền
Mi làm nhân loại muốn khùng điên
Mi xoay chuyện thế vàng ra đỏ
Mi khiến người ta giỏi hóa hèn
Diện mạo mi tô đen hóa trắng
Lòng người mi biến trắng thành đen
Xem mi uy lực siêu phàm quá
Thần Thánh e rằng cũng kém thiêng !

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

NHỚ CÔNG ƠN MẸ

 

Ngày rằm tháng bảy tiết Vu Lan
Nhớ Mẹ, nên con lệ lại tràn
Chín tháng cưu mang nhiều nặng nhọc
Ba năm bú mớm lắm gian nan
Thân con nhờ Mẹ mà cao lớn
Vóc Mẹ vì con phải võ vàng
Dưỡng dục sinh thành công đức ấy
Làm con chưa báo dạ nào an,

Dạ nào an được Mẹ hiền ơi !
Mất Mẹ khi con tuổi thiếu thời
Thế giới sa bà con ở lại
Non bồng nước nhược Mẹ đi chơi
Nghìn thu Mẫu tử chia đôi ngả
Hai nẻo âm dương cách trọn đời
Nay tiết Vu Lan con khấn nguyện
Mẹ về nước Phật, sống yên nơi .

Mùa Vu Lan Kỷ Mão 1999
Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TOÀN DÂN MAU CỨU NƯỚC

 

Tham nhũng lộng hành khuynh xã tắc
Độc tài thống trị hại quê hương
Vì không lý tưởng, lập trường
Mất dần tự chủ, tựa nương kẻ thù
Cấp lãnh đạo đã nhu lại nhược
Nên tôn quân cướp nước làm thầy
Toàn dân ngậm đắng nuốt cay
Tương lai rồi đất nước này về đâu ?
Lũ bán nước theo Tầu bành trướng
Làm Hán nô, chúng tưởng là vinh
Rồi đây dân Việt Nam mình
Sẽ như Tây Tạng, điêu linh khó lường
Cuộc sống sẽ thảm thương nhục nhã
Mất giang sơn, mất cả Tự do
Đồng bào quốc nội không lo
Ngồi yên chờ mọi rủi ro tới gần
Gần chín chục triêu dân trong nước
Có lẽ đâu nhu nhược cả sao ?
Hãy mau kêu gọi đồng bào
Biểu dương khí thế, nêu cao gương hùng
Dẹp đảng cộng, thù chung cả nước
Lũ tay sai xâm lược Bắc phương
Manh tâm bán rẻ quê hương
Buôn dân bán nước, là phường cộng nô
Hậu duệ của lão tặc Hồ
Đồng, Linh , Duẩn bán cơ đồ Việt Nam .

20-7-2016 TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

BÔNG HỒNG DÂNG MẸ

 

“Lên non mới biết non cao”
“Nuôi con mới biết công lao Mẹ già”
Vu Lan dâng Mẹ bông hoa
Để mà tưởng nhớ, để mà ghi ơn
Còn Cha còn Mẹ vẫn hơn
Không Cha không Mẹ như đờn đứt dây
Dù ngay trên xứ Mỹ này
Làm con chữ hiếu đêm ngày phải lo
Nói năng, hành động đắn đo
Đừng làm Cha Mẹ phải lo phải buồn
Người ta uống nước nhớ nguồn
Cha già Mẹ yếu phải luôn thăm chừng
Chớ nên bạc bẽo dửng dưng
Ỷ vì bận rộn mà ngừng viếng thăm
Ấy là bất nghia vô tâm
Rồi sau hối hận than thầm ích chi
Tuổi già Cha Mẹ khuất đi
Làm con lỗi đạo vô nghì sao nên
Luân hồi quả báo nhãn tiền
Hễ trồng cây ngọt ăn liền quả ngon
Nếu ta trọn đạo làm con
Tương lai con cái ta còn lo chi
Nhìn gương Cha Mẹ làm gì
Cháu con chắc chắn chẳng đi sai đường
Có tam cương có ngũ thường
Có tài có đức quê hương được nhờ .

Mùa Vu Lan 2007
Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TÌNH YÊU

 

Tình yêu đẹp lắm ai ơi
Khi yêu thấy cả một trời yêu thương
Nhìn đâu cũng thấy thiên đường
Lời nào cũng thấy yêu thương ngọt ngào
Tình càng đầm ấm dạt dào
Như hoa đua nở đón chào chúa xuân
Nhìn đời thấy đẹp tuyệt trần
Như hoa hàm tiếu, như vần thơ hay
Tim yêu nhựa sống tràn đầy
Yêu rồi càng đắm càng say với tình
Ước mơ mộng đẹp duyên lành
Tâm tư luôn tưởng mối tình keo sơn
Sẽ không phiền trách giận hờn
Trọn lời thệ hải minh sơn ban đầu
Tình càng nặng nghĩa càng sâu
Khi tim hòa nhịp bắt đầu yêu đương,
Còn tình yêu rất phi thường
Tình yêu dân tộc quê hương nồng nàn
Tình yêu Tổ Quốc giang san
Mới là tình đáng muôn vàn kính yêu .

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TỪ, BI, HỶ, XẢ

 

Tâm từ thành thật ước mong
Sao cho tất cả đều cùng an vui
Không sân hận, oán ghét người
Thái độ từ ái, là nơi tâm từ,

Nhìn thấy người khác khổ đau
Tìm phương xoa dịu khổ sầu cho ai
Luôn luôn tìm cách giúp đời
Tâm bi thể hiện lòng người vị tha,

Tâm hỷ đức tính thật thà
Thấy người hạnh phúc ta đà vui chung
Với người, đố kỵ hẳn không
Quyết không đố kỵ thành công của người,

Tâm xả, bình thản tuyệt vời
Vô tư rất mực giữa người cùng ta
Không giao động, chẳng phiền hà
Vui buồn, tốt xấu, xem đà như không .

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI

 

Có phải vì ở tù anh thù cộng sản ?
Dạ thưa không, thưa bạn là không
Tôi thù trong mối thù chung
Của chung dân tộc, của chung giống nòi
Người cộng sản hẹp hòi ích kỷ
Họ độc tài thống trị nhân dân
Nếu đem so với bạo Tần
Con người cộng sản bất nhân hơn nhiều
Tôi thiết tưởng những điều tôi nói
Bạn biết nhiều, biết giỏi hơn tôi
Từ khi cộng sản ra đời
Thử nhìn thế giới, bao người thác oan
Chỉ trong nước Việt Nam nhỏ bé
Nhìn lại xem bạn sẽ thấy ngay
Người dân sống cảnh đọa đày
Đảng viên cộng sản đêm ngày tác oai
Mỗi xã chỉ một vài chục đứa
Đủ lộng hành vì dựa hơi trên
Từ công an tới chính quyền
Do người của đảng nối truyền mà thôi
Đã mấy chục năm trời đằng đẵng
Cả toàn dân ngậm đắng nuốt cay
Từ xưa cho đến ngày nay
Chia ly,tang tóc, đọa đày tấm thân
Bởi vì đâu người dân phải khổ
Chính bởi vì chế độ độc tài
Bởi vì tà thuyết ngoại lai
Khiến dân đói rách rạc rài bấy nay
Đất nước lọt vào tay bọn chúng
Dưới chí trên thao túng lộng hành
Phá cho đất nước tan tành
Ma cô, đĩ điếm nảy sanh càng nhiều
Xì ke, ma túy, động yêu
Khắp Trung, Nam, Bắc ra chiều công khai
“Si đa” vẫn đài dài tấn phát
Cảnh buôn người phát đạt khá cao
Học đường ma túy len vào
Còn thêm đĩ điếm mời chào Sinh Viên
Nhìn cuộc sống triền miên sa đọa
Chỉ vì dân đói quá mà thôi
Bán thân nuôi miệng nhất thời
Đau lòng những muốn kêu trời nhưng xa
Nhìn thấy cảnh nước nhà dường ấy
Căm thù không ? bạn thấy ra sao ?
Bạn còn nghĩ đến đồng bào
Hay quên tất cả rồi sao bạn vàng ?
Hay nay đã giầu sang thong thả
Chỉ biết mình, bạn chả biết ai
Chẳng còn nghĩ đến tương lai
Non sông đất nước ngày mai thế nào,
Nếu quả vậy thôi chào bạn nhé
Nói làm chi thêm để mất lòng
Đường ai, ai bước cho xong
Việc ai nấy tính, cho lòng thảnh thơi,
Thương dân, thương Nước thương đời
Còn họa cộng sản khôn vơi nỗi sầu !

03-11-1998 TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

NHỚ VỀ DĨ VÃNG

 

Nghe bài : “Gạo trắng trăng thanh”
Nhớ về một thuở thanh bình xa xa
Dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa
Miền Nam trong cảnh hoan ca thái bình
Không còn giặc giã chiến tranh
Toàn dân đang sống yên lành ấm no
Đó đây vang vọng tiếng hò
Tiếng hò giã gạo, tiếng hò sang sông
Những đêm gió mát trăng trong
Đầu thôn cuối xóm ung dung đi về
Phố phường cho đến làng quê
Trai chuyên đèn sách gái nghề cửi canh
Quý sao cuộc sống yên lành
Tưởng chừng trong cảnh thanh bình Thuấn Nghiêu.
Bỗng đầu vào một buổi chiều
Đất bằng nổi sóng b ao nhiêu hãi hùng
Cộng nô len lỏi nằm vùng
Bấy lâu núp bóng sống cùng nhân dân
Năm năm chôn súng giấu quân
Giờ đây trỗi dậy gây dần tóc tang
Chúng vào thôn ấp xóm làng
Khủng bố, ám sát muôn vàn thảm thương
Khi giật cầu, lúc phá đường
Chiêu bài giải phóng khoa trương bịp đời
Chiến tranh máu lửa ngút trời
Do bầy cuồng tín, do nơi Nga, Tầu
Cộng sản Quốc Tế cầm đầu *
Muốn cả thế giới chư hầu Liên xô
Việt Nam bọn giặc nhà Hồ
Rước voi cộng sản dày mồ Tổ Tiên
Chúng gây Nam Bắc hai miền
Nồi da xáo thịt, triền miên khổ sầu
Nếu không vì chúng bấy lâu
Dân ta đâu phải khổ đau dường này
Nhìn xem kìa nước Mã Lai
Không theo cộng sản giờ này ra sao ?
Thái Lan là nước thế nào ?
Kém ta thuở trước nay sao mạnh giầu
Đói nghèo, lạc hậu vì đâu ?
Chỉ vì cái lũ chư hầu Trung Xô !

TỪ PHONG
*Ông Lê Duẩn TBT Việt cộng
Đã xác nhận : Chúng ta đánh Miền Nam
là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc .

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

VÁN CỜ KHUYẾT SĨ

 

Pháo lòn, triệt Sĩ nước cờ cao
Che chở nào ai, Tướng sẽ nhào
Bồ nhí khó lòng lo cố thủ
Trống biên,trống mặt Tướng lao đao,

Sang hà cặp mã đã giao chân
Áp đảo đôi xe khó cản ngăn
Thêm nước pháo đầu công vỗ mặt
Hào hùng khí thế lúc ra quân,

Thế cờ đến lúc ngửa nghiêng rồi
Môi hở thì răng phải lạnh thôi
Lạc nước Tướng Điều lo chống đỡ
Cờ tàn còn bị chiếu liên hồi,

Khiển Tướng điều binh giờ bất khả
Mã xe quanh quẩn pháo không ngòi
Xả Hơi Chờ Nghỉ thôi tàn cuộc
Sĩ tốt tiêu tùng, hết nước chơi !

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TRÔNG VỀ CỐ QUỐC

 

Năm Tư tạm biệt quê Cha
Ra đi nợ Nước thù nhà trên vai
Hiến dâng trọn cả đời trai
Những mong đất nước tương lai huy hoàng
Toàn dân chung ngọn cờ vàng
Không còn ngăn cách Bắc Nam đôi bờ
Nào ai học đến chữ ngờ
Thuyền Nam nghiêng ngửa dật dờ nổi trôi
Đại dương dồn dập sóng nhồi
Lênh đênh khắp chốn bao người lênh đênh
Năm mươi năm vụt trôi nhanh
Ai làm hoen ố Sử xanh Lạc Hồng
Trách ai quên Tổ quên Tông
Theo tam vô thuyết bần cùng nhân dân
Bao người trách phận than thân
Tiếc cho mộng ước tuổi xuân không thành
Chữ rằng khả úy hậu sanh
Tương lai đất nước để dành lớp sau
Tuyết sương nhuốm bạc mái đầu
Trông về cố quốc lòng sầu ngẩn ngơ
Quê hương biết đến bao giờ
Đổi thay mầu sắc lá cờ hiện nay
Cho nhân bớt đọa đày
Lầm than khốn khó đắng cay muôn phần .

19-5-1996 TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận